निविदा क्रमांक वस्तु / कामाचे स्वरूप निविदा चौकशीची पद्धत प्रकाशनाची तारीख बोलीचा प्रकार (एकल / दोन बोली प्रणाली) निविदा प्राप्त होण्याची अंतिम तारीख प्राप्त झालेल्या निविदांची संख्या तांत्रिक मूल्यमापनानंतर पात्र ठरलेल्या पक्षांची संख्या आणि नावे तांत्रिक मूल्यमापनानंतर पात्र ठरलेल्या पक्षांची संख्या आणि नावे सर्वात कमी निविदाकार/मूल्यांकन केलेल्या L1 ला ठेका देण्यात आला आहे का करार क्र. आणि तारीख कंत्राटदाराचे नाव कराराचे मूल्य पूर्ण होण्याची तारीख