संचालक मंडळ

श्री. सुधीर मुनगंटीवार,

सांस्कृतिक मंत्री, महाराष्ट्र शासन

श्री. विकास खर्गे (आय. ए. एस),

प्रधान सचिव सांस्कृतिक विभाग,
महाराष्ट्र शासन

श्री. संजय कृष्णाजी पाटील,

कार्यकारी संचालक, कोल्हापूर चित्रनगरी

श्री. बिभीषण चावरे,

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय